Torah Commentary

Everyday Miracles

Torah to Go — Parashat Beshallach/ Exodus 13:17-17:16
Shomrei Torah Synagogue
Shabbat Shira

Yom Kippur

Torah to Go – Yom Kippur 5777
Shomrei Torah Synagogue

Sabbath of Renewal

Torah To Go — Parashat Vayakhel (Exodus 35:1-38:20) & Parashat P’kudei (Exodus 38:21-40:38)
Shomrei Torah Synagogue